Privacyverklaring

1. Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld door een naam, (e-mail)adres of bankrekening. De verwerking van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Waarom deze verklaring
Mr. B. Smid specialist Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht is een in Assen gevestigde eenmanszaak gericht op het verlenen van juridische bijstand in het bijzonder op het gebied van Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Voor deze werkzaamheden verwerkt mr. B. Smid een aantal persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens verwerkt worden, voor welke doeleinden dit gebeurt, hoe lang de gegevens bewaard worden en wat uw rechten zijn.

3. Persoonsgegevens: van wie, welke, waarom, hoelang
mr. B. Smid verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u:
• contactgegevens: volledige naam van de contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de opdrachtgever. Deze gegevens zijn nodig om met u te kunnen communiceren. Deze gegevens worden niet langer dan vijf jaar na het laatste klantcontact bewaard.
• financiële gegevens worden verwerkt op basis van wettelijke verplichting ten behoeve van de Belastingdienst. Deze gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard.

4. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld
In beginsel worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld. Voor een correcte bedrijfsvoering is het nodig om uw persoonsgegevens te delen met accountant van mr. B. Smid en met Wolters Kluwer voor het bewerken en opslaan van gegevens in de cloud met Kleos. In deze gevallen zijn met deze derden afspraken gemaakt over adequate beveiliging van uw gegevens. Tot slot kan mr. B. Smid wettelijk verplicht zijn uw gegevens met derden te delen.

5. Welke beveiligingsmaatregelen
mr. B. Smid voldoet aan de AVG verplichtingen door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan, waar nodig te vernietigen, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

6. Wat zijn uw rechten
• Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
• Het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij;
• Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
• Het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
• Het recht op beperking van de verwerking;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat mr. B. Smid in strijd met de geldende privacyregels handelt. mr. B. Smid wijst erop dat niet alle hierboven genoemde rechten absolute rechten zijn. Onder omstandigheden kan mr. B. Smid gemotiveerd aan een bepaald verzoek geen gehoor geven. Indien u het hier niet eens bent, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter.

7. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen op het moment dat u een website bezoekt. Deze informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden. Uit privacy overwegingen maakt deze website geen gebruik van cookies.

8. Contactgegevens
Vragen, verzoeken of klachten kunt u per e-mail richten aan berend@smidcs.nl