Berend Smid op Twitter

by acls us

Algemene Voorwaarden Advocaten kantoor Smid

1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘de voorwaarden’, gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen een advocaat van Advocatenkantoor Smid, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, en een opdrachtgever. Aanvaarding van een opdracht door de advocaat doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor mogelijk andere advocaten van het kantoor (toepassing van art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten).

2. Opdrachtnemer voert zelf de werkzaamheden uit, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer kan een derde bepaalde werkzaamheden laten verrichten. Bij de keuze voor een in te schakelen derde zal opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid betrachten, maar is opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

3. Opdrachtgever verstrekt op eerste verzoek alle gegevens waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Het niet voldoen aan het verzoek tot verstrekking van vereiste gegevens, geeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging ontstane extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan door de opdrachtnemer voortgebrachte adviezen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van een derde, te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

5. Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever het overeengekomen honorarium vermeerderd met kantoorkosten (5%) en omzetbelasting verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium in rekening gebracht aan de hand van bestede tijd maal het overeengekomen en jaarlijks (op 1 januari) aan te passen uurtarief. Aan derden verschuldigde kosten ter zake van de opdracht (zoals griffierecht, deurwaarderskosten e.d.) worden terstond integraal aan opdrachtgever doorbelast.

6. De door opdrachtnemer te verzenden declaraties moeten binnen 14 dagen worden betaald, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Is opdrachtgever in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 250,00. Opdrachtgever is tevens door opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten een proceskostenveroordeling overschrijden. Daarnaast is opdrachtgever vanaf het moment van verzuim de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW jo. artikel 6:120 BW verschuldigd.

7. Opdrachtnemer kan te allen tijde van opdrachtgever een depot, voorschot of zekerheid verlangen voor het honorarium en/of kosten. Indien een verlangd depot, voorschot of verlangde zekerheid uitblijft, kan opdrachtnemer, onverminderd overige wettelijke rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst direct opschorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is terstond en geheel opeisbaar.


8. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij opdrachtnemer worden ingediend.

9. Alle aanspraken van opdrachtgevers over de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervallen indien deze niet binnen 3 maanden na het bekend worden, althans bekend hadden kunnen zijn, met het tekortschieten van opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd, onder opgave van redenen.

10. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks inclusief het bedrag van het eigen risico dat volgens polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Wanneer de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, of om welke reden ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som van de declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaand aan het moment waarop de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is komen vast te staan met een maximum van € 2.500,00.

11. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen ter zake van of in verband met die rechtsverhouding zullen in eerste instantie uitsluitend door de bevoegde rechter te Assen worden beslecht.

Gedeponeerd bij de Rechtbank te Assen