Berend Smid op Twitter

by acls us

Insolventierecht

Insolventierecht is het rechtsgebied van regelingen voor het financieel onvermogen van bedrijven en particulieren, faillissement, surseance van betaling en wettelijke schuldsanering. Ook heeft insolventierecht betrekking op de vraag of en zo ja hoe een faillissement voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door het bereiken van een akkoord met schuldeisers al dan niet in combinatie met een doorstart van ondernemingsactiviteiten. Speciale aandacht verdient de bestuurdersaaansprakelijkheid en maatregelen die deze aansprakelijkheid helpen te voorkomen.

 

Advocaten kantoor Smid zet haar expertise op dit terrein graag in. Tijdig optreden kan een faillissement voorkomen, daarbij is iedere partij gebaat. Veel faillissementen eindigen namelijk in "gebrek aan baten" dus zonder betaling aan crediteuren. Is een faillissement onafwendbaar dan is het van groot belang om bij de eerste maatregelen en eerste contacten met de curator goed voorbereid te zijn, zo vormt het ontbreken van een deugdelijke adminsitratie al reden om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor alle onbetaalde schulden van de gefailleerde vennootschap. Goede juridische bijstand in insolventiezaken is onmisbaar. 

 

Advocaten kantoor Smit zet haar specialisatie daarom graag in voor bedrijven, ondernemers en bestuurders.