Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen mr. B. Smid, specialist Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht, hierna te noemen “mr. B. Smid” en de opdrachtgever gesloten overeenkomst strekkende tot het verrichten van juridische diensten.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met opdrachtgever bedoeld iedere (rechts)persoon die bij of via mr. B. Smid juridische diensten afneemt.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen afkomstig van mr. B. Smid zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding in het aanbod is opgenomen.
2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door mr. B. Smid na ondertekening van de opdracht door opdrachtgever.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 In de overeenkomst vermelde termijnen zijn altijd indicatief naar best weten door mr. B. Smid opgegeven en vormen nimmer fatale termijnen.
3.2 De opdrachtgever dient zich in te spannen om voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan mr. B. Smid te verstrekken. Bij het uitblijven van tijdige verstrekking van benodigde en voor de kwestie relevante informatie heeft mr. B. Smid het recht de uitvoering van de opdracht zonder nadere aankondiging op te schorten.
3.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door mr. B. Smid geproduceerde teksten in de vorm van overeenkomst, voorschrift, instructie, reglement en dergelijke te gebruiken voor een ander doel dan is overeengekomen.
3.4 Door het verstrekken van de opdracht machtigt opdrachtgever mr. B. Smid om voor zover mr. B. Smid dat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht, derden (zoals deurwaarder of deskundige) in te schakelen en de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te
doen. Mr. B. Smid zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. B. Smid is tevens bevoegd eventuele beperkingen van aansprakelijkheid van derden te aanvaarden.

4. Honorarium en Betaling
4.1 Het door mr. B. Smid in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van gewerkte tijd in eenheden van 5 minuten tegen het in de opdracht vermelde uurtarief. Het uurtarief kan jaarlijks verhoogd worden indien en tariefsverhoging op grand van marktomstandigheden
gerechtvaardigd is. Door mr. B. Smid ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens kan een vast percentage van het berekende honorarium ter dekking van kantoorkosten in rekening worden gebracht.
4.2 Facturen worden zoveel mogelijk maandelijks opgesteld en digitaal verzonden.
4.3 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetwelk een fatale termijn vormt. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op mr. B. Smid te verrekenen met de door mr. B. Smid in rekening gebrachte bedragen.
4.4 Betaling geschiedt op een door mr. B. Smid aangewezen bankrekening.
4.5 Bij uitblijven van tijdige betaling is mr. B. Smid gerechtigd wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

5. Beëindiging
5.1 De opdrachtgever kan de opdracht op ieder moment opzeggen. Mr. B. Smid kan de opdracht niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen, daaronder mede te verstaan aanzienlijke betalingsachterstand, en indien mr. B. Smid op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens expliciete wensen van de opdrachtgever verder uit te voeren. In beide gevallen wordt reeds ter zake van de opdracht bestede tijd door mr. B. Smid in rekening gebracht.
5.2 De opdrachtgever is in verzuim indien hij enige verplichting uit de overeenkomst na schriftelijke aanmaning om binnen een redelijk gestelde termijn alsnog volledig na te komen, niet of niet tijdig nakomt.
5.3 Ingeval van verzuim van de opdrachtgever is mr. B. Smid, zonder daartoe jegens de opdrachtgever schadeplichtig te worden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden en de alsdan door de opdrachtgever verschuldigde bedragen terstond in zijn geheel op te eisen.
5.4 Mr. B. Smid is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in surseance van betaling komt te verkeren, een faillissementsaanvraag tegen de opdrachtgever is ingesteld of indien beslag op het geheel of gedeelte van het vermogen van de
opdrachtgever wordt gelegd. Alle vorderingen van mr. B. Smid worden alsdan terstond in haar geheel opeisbaar, terwijl vanwege de beëindiging mr. B. Smid niet schadeplichtig is.

6 Intellectueel eigendom
6.1 Op de door mr. B. Smid in het kader van de opdracht verstrekte adviezen, opgestelde overeenkomsten, voorschriften, reglementen, verklaringen en dergelijke rusten zijn intellectueel eigendomsrechten. Mr. B. Smid behoudt zich deze rechten voor en verleent de opdrachtgever
uitsluitend het gebruiksrecht op deze werken voor zover dit gebruik overeenstemt met de strekking van de overeenkomst van opdracht.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht een omstandigheid (daaronder begrepen ook een nalaten) voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van mr. B. Smid, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald vermeerderd met het daartoe geldend eigen risico.
7.2 Indien geen uitkering krachtens artikel 7.1 mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bij de opdrachtgever in het lopende jaar van aansprakelijkheidstelling in rekening gebracht honorarium met een maximum van € 5.000,-.
7.3 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervalt indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij mr. B. Smid zijn ingediend binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur van mr. B. Smid voor de betreffende overeenkomst van opdracht.

8 Registratie, geheimhouding en ICT
8.1 Op grond van de huidige wet bescherming persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van gegevens van de opdrachtgever zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van de opdrachtgever gebruik worden gemaakt ter controle op eventueel tegenstrijdig belang.
8.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Mr. B. Smid is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten. Alle elektronische communicatie, zoals e-mail en pdf, geldt als schriftelijk.
8.3 De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet volledig veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling via internet en realiseert zich dat ondanks alle door mr. B. Smid in acht genomen veiligheidsmaatregelen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden kan worden gegeven.
8.4 De opdrachtgever kan steeds tijdens de uitvoering van de opdracht en bij het einde daarvan afschriften in elektronische vorm van het dossier ontvangen. Het dossier kan na afloop van de opdracht, en in elk geval vijf jaar nadien, door mr. B. Smid worden vernietigd.

9 Overig
9.1 Mr. B. Smid is als gevolg van wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties in alle gevallen bij de autoriteiten te melden. De
opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
9.2 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr. B. Smid wordt beheerst door het Nederlandse recht.
9.3 Klachten omtrent de dienstverlening door mr. B. Smid die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.